igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg

 Mimerrådet

Mimerrådet är Freinetskolan Mimers föräldraråd. På rådet behandlas frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och skolan tar upp information om förslag till beslut. Här kan vårdnadshavare via sina representanter ge råd och komma med synpunkter till Mimer i sådana frågor. Skolan får möjlighet att ta tillvara på vårdnadshavares kompetenser, kunskaper och erfarenheter. Vårdnadshavare får ytterligare insyn i verksamheterna. Mimers personal och vårdnadshavare ges möjlighet att i samverkan utveckla enheten via Mimerrådet.

Alla vårdnadshavare är välkomna att skicka med frågor till Mimerrådet via föräldrarepresentanterna. Varje årskurs samt förskolans avdelningar representeras av två vårdnadshavare.

Rektor leder Mimerrådet och ytterligare en eller fler personal deltar på rådet varje gång. Det kan vara olika personer ur Mimers personal beroende på vilka frågor som är fokus på mötet.

Mimerrådet är ett rådgivande forum, utan formell beslutanderätt. Ledstjärnor för Mimerrådet är framtagna av Mimerrådet. Rådets ledstjärnor är:

·         Öppenhet

·         Engagerad nyfikenhet

·         Respekt för varandra kompetenser och olikheter

 

Det är frivillig att delta i Mimerrådet. Frågan om vilka vårdnadshavare som ska representera de olika elevgrupperna tas upp via olika kanaler vid terminsstart såsom föräldramöten, andra möten, nyhetsbrev etc. De som har suttit i rådet under läsåret tillfrågas inför kommande år från rektor om de vill fortsätta att sitta med i Mimerrådet.

Rådet har hittills tagit upp en mängd olika frågor, t ex: trygghet och studiero i skolan, hur Mimer jobbar mot kränkningar och diskriminering, kvalitetsutveckling, aktuell forskning, läroplan, trafiksituationen, fastighetsfrågor, jämställdhetsarbete, mobiler i skolan, skolmåltiderna och skolgården.  Ärenden som rör enskilda elever, barn, vårdnadshavare eller personal diskuteras inte på Mimerrådet.

Rådet träffas fyra gånger per läsår på kvällstid kl. 18.00-19.30. Mimer bjuder på fika på mötena.

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org